Vedtægter

1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Faaborg Folkeuniversitet, og den dækker geografisk den tidligere Faaborg kommune. Faaborg Folkeuniversitet kan indgå i samarbejder med andre komiteer.

2. Formål og tilknytning.
Foreningens formål er at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kap.13 § 46.

3. Medlemskab.
Foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner kan være medlemmer af Faaborg Folkeuniversitet. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer, og medlemskab træder i kraft ved kontingentbetaling.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for eventuelle underskud i foreningens økonomi.
Mellemværender mellem denne forenings medlemmer/bestyrelse og den region/komitéstyrelsen, som Faaborg Folkeuniversitet er tilknyttet ordnes i henhold til de regler, som gælder i den relevante region/komitéstyrelsen.

4. Styrelse.
A. Ordinær generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal og indkaldes med mindst to ugers varsel.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til beslutning, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved afstemninger har hver forening, institution, virksomhed og hvert enkeltmedlem 1 stemme. Valgbare til bestyrelsen er såvel forenings-, institutions-, virksomhedsrepræsentanter som enkeltpersoner.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Formandsberetning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

B. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal også finde sted, hvis bestyrelsen modtager skriftlig, begrundet begæring herom, underskrevet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Afholdelse skal ske inden 6 uger.
Ved ekstraordinær generalforsamling gælder i øvrigt samme afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.
C. Bestyrelse.
Bestyrelsen består af 3 eller flere personer, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Valgperioden er to år med mulighed for genvalg. Bestyrelsessuppleanter og revisor samt revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

5. Økonomi.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

6. Tilknytning.
Hvert andet år træffer komiteen for en 2 årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

7. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal på en generalforsamling.
Ændringer skal godkendes af den region/komitéstyrelsen, som Faaborg Folkeuniversitet er tilknyttet.

8. Foreningens opløsning.
Ved forslag om foreningens opløsning skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
For at foreningen kan opløses skal forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte.
En eventuel formue tilfalder kulturelt arbejde i det geografiske område, som svarer til den tidligere Faaborg kommune.

—-

Vedtægterne, som er ændret på generalforsamlingen den 28. august 2014 trådte i kraft efter godkendelse i regionsstyrelsen for Syddansk Folkeuniversitet den 4. september 2014.